W dniu 17.02.2015r. podpisano Umowę nr UDA-RPPD.05.02.00-20-054/14-00                                   o dofinansowanie Projektu: „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy” nr WND-RPPD.05.02.00-20-054/14 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej V Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działanie 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska.
Informacje dotyczące Projektu:

 • Całkowita wartość Projektu: 4 573 474,56 PLN
 • Wydatki kwalifikowane Projektu: 4 573 474,56 PLN
 • Wartość dofinansowania: 3 887 453,35 PLN
 • Wkład własny Beneficjenta: 686 021,21 PLN
 • Rozpoczęcie realizacji Projektu: 01.12.2013r.
 • Rozpoczęcie rzeczowe realizacji Projektu: 01.04.2015r.
 • Zakończenie rzeczowe realizacji Projektu: 30.09.2015r.
 • Zakończenie finansowe realizacji Projektu: 31.10.2015r.

Cele Projektu:
Projekt pt. „Wykorzystanie energii promieniowania słonecznego poprzez budowę wspomagającej instalacji fotowoltaicznej i solarnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. Dr Stanisława Deresza w Choroszczy” polega na zainstalowaniu w SPP ZOZ w Choroszczy ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych w celu pozyskania ekologicznej energii odnawialnej.
Celem ogólnym projektu jest zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego województwa podlaskiego poprzez inwestycje infrastrukturalne zmniejszające negatywne skutki cywilizacji. Jest to w pełni komplementarne z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013
Zakłada się, że planowane przedsięwzięcie przyniesie długoterminowe korzyści, które zostaną osiągnięte w obszarach związanych z realizowanym projektem (w danym sektorze/regionie). Zidentyfikowano w drodze analizy szereg oddziaływań, czyli długofalowych konsekwencji zrealizowanego projektu, wykraczających poza natychmiastowe efekty dla Beneficjentów Końcowych. Planowanymi oddziaływaniami są:

 • poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie ilości zanieczyszczeń,
 • wzrost wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii,
 • propagowanie OZE,
 • realizacja krajowej oraz wspólnotowej polityki dotyczącej pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Celem bezpośrednim projektu jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Realizacja projektu wpłynie na:
zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez ograniczenie poboru ciepła z obecnej instalacji
zmniejszenie kosztów ogrzewania obiektów w sezonie zimowym i pozyskania ciepłej wody użytkowej,
zintegrowanie planowanej inwestycji  z istniejącymi instalacjami w sposób zapewniający pewną i efektywną pracę zakupionych urządzeń.