Warunki przyjmowania na

STUDENCKIE PRAKTYKI

INDYWIDUALNE

w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym

 Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Plac Z. Brodowicza 1

16-070 Choroszcz

 UWAGA! Opisana poniżej procedura nie dotyczy osób chcących odbyć praktykę w ramach umowy zawartej między Uczelnią a Zakładem. Obowiązuje w takim przypadku odrębna procedura postępowania.

Osoby zainteresowane odbyciem studenckich praktyk indywidualnych w SPP ZOZ w Choroszczy powinny złożyć w siedzibie SPP ZOZ w Choroszczy (budynek administracji – pokój Nr 105 Sekretariat Zakładu w godzinach 800 – 1400) wniosek zawierający pozostałą dokumentację na 2 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyk.

 Studenci zobowiązani są dołączyć do wniosku następujące dokumenty:

1) zaświadczenie z Uczelni potwierdzające status studenta,

2) kserokopię dowodu osobistego,

3) kserokopię ważnej legitymacji studenckiej,

4) imienne skierowanie na praktykę z Uczelni,

5) dokument potwierdzający ubezpieczenie od NNW i OC,

6) kserokopię książeczki zdrowia w zakresie aktualności szczepienia przeciw WZW typu B,

7) kserokopię książeczki zdrowia z badaniami nosicielstwa.

UWAGA!

1) W przypadku studentów studiujących na zagranicznych Uczelniach wymagane jest przedłożenie w/w dokumentów (lub im równoważnych) przetłumaczonych na język polski przez tłumacza przysięgłego.

2) W przypadku studentów, którzy nie będą odbywać praktyki w komórkach organizacyjnych działalności leczniczej, nie są wymagane dokumenty z punktów 6 i 7.

Na praktyki studenci przyjmowani są na podstawie złożonego wniosku.

Przyjęcie na studencką praktykę indywidualną następuje poprzez dostarczenie wypełnionego wniosku o wyrażenie zgody na podjęcie praktyki do Zakładu.

Podpisanie przez Dyrektora SPP ZOZ w Choroszczy wniosku jest tożsame z wyrażeniem zgody na przyjęcie na praktykę. Sekcja Organizacyjno-Administracyjna powiadamia o tym zainteresowanego w formie pisemnej (dopuszcza się powiadomienie drogą e-mail), wskazując termin wniesienia opłaty za praktykę.

Opłata powinna być wniesiona przelewem na konto bankowe SPP ZOZ w Choroszczy

nr: 57 8060 0004 0130 0127 2000 0020.

Dane do przelewu: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz dopisek „opłata za studenckie praktyki indywidualne”.

Potwierdzenie dokonania przelewu można dostarczyć do Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej osobiście, za pomocą poczty na adres korespondencyjny SPP ZOZ w Choroszczy, bądź przesłać na adres e-mail SPP ZOZ w Choroszczy: szpital@sppchoroszcz.med.pl w terminie określonym uprzednio przez Sekcję.

Brak wniesienia opłaty powoduje wstrzymanie przyjęcia na praktykę. O przyjęciu na praktykę informowany jest także opiekun praktyk.

 Praktykant zobowiązuje się do:

 1. a) odbycia praktyki zgodnie z programem,
 2. b) zawarcia ubezpieczenia OC i NNW,
 3. c) przedłożenia aktualnej książeczki zdrowia z badaniami nosicielstwa oraz szczepienia przeciw WZW typu B,
 4. d) rzetelnego wykonywania powierzonych przez opiekuna praktyk obowiązków,
 5. e) dbania o powierzony przez Zakład sprzęt, materiały i inne wyposażenie pod rygorem natychmiastowego oddalenia z praktyki,
 6. f) posiadania we własnym zakresie odzieży ochronnej i obuwia ochronnego,
 7. g) przestrzegania ustalonego przez opiekuna praktyki porządku i dyscypliny pracy,
 8. h) przestrzegania przepisów bhp i p/poż,
 9. i) przestrzegania zasad zachowania tajemnicy służbowej oraz ochrony informacji uzyskanych w trakcie odbywania praktyki,
 10. j) wniesienia opłaty.

Zakład zobowiązuje się do:

 1. a) wyznaczenia opiekuna praktyk,
 2. b) zapewnienia odpowiedniego miejsca pracy, urządzeń, pomieszczeń, sprzętu i materiałów zgodnie z programem praktyk,
 3. c) zapoznania praktykanta z Zakładowym regulaminem pracy, przepisami bhp oraz przepisami o ochronie tajemnicy służbowej,
 4. d) sprawowania nadzoru nad właściwym wykonywaniem przez praktykanta praktyki,
 5. e) zapewnienia dostępu do urządzeń higieniczno – sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno – bytowych.

 Do obowiązków opiekuna praktyk należy w szczególności:

 1. a) kierowanie i nadzorowanie przebiegu praktyki,
 2. b) zapoznanie praktykanta przed rozpoczęciem praktyki z obowiązującym w Zakładzie regulaminem pracy w zakresie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy, przepisów bhp i p/poż.,
 3. c) zapoznanie ze sposobami prawidłowego i bezpiecznego obsługiwania i korzystania z urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu Zakładu,
 4. d) po odbyciu praktyki wydanie stosownego zaświadczenia.

 Praca wykonywana w ramach praktyk jest nieodpłatna i z jej tytułu praktykantowi nie przysługują roszczenia finansowe.

wniosek