Kierownik oddziału  lek. Irena Siemieniako

tel. 85 719-10-91 wew. 245

Oddział Psychiatrii Sądowej wchodzi w skład dwunastu placówek tego typu w Polsce przeznaczonych do wykonania środków zabezpieczających w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia.Ośrodek zapewnia całodobowy określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2004 r. w sprawie zakładów psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonania środków zabezpieczających.

    Placówka przeznaczona jest dla osób:

– kierowanych na obserwację sądowo-psychiatryczną ( zgodnie z postanowieniem sądu lub prokuratury ),

– tymczasowo aresztowanych ( nie mogących przebywać w areszcie  śledczym ze względu na stan zdrowia psychicznego ),

– internowanych, czyli osób z zaburzeniami psychicznymi będących sprawcami czynów zabronionych ( przestępstw), wobec których sąd orzekł zastosowania środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym – zgodnie z art. 94 §167 1 k.k., ( Jeżeli sprawca, w stanie niepoczytalności określonej w art. 31§167 1, popełnił czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości i zachodzi wysokie prawdopodobieństwo, że popełni taki czyn ponownie, sąd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zakładzie psychiatrycznym ).

Oddział stwarza warunki do:

– kompleksowej diagnostyki psychiatrycznej,

– oceny psychiatryczno – psychologicznej opiniowanych na zlecenie organów procesowych,

– leczenia z wyszczególnieniem leczenia farmakologicznego,

– rehabilitacji: oddziaływania o charakterze psychologicznym ( psychoterapia, różne formy terapii grupowej i indywidualnej ),  oddziaływania o charakterze socjoterapii ( trening interpersonalny, rozwijanie zainteresowania).

– a także pośredniczy w uzyskaniu świadczeń socjalnych.

– świadczeń medycznych zwłaszcza psychiatrycznych, internistycznych, neurologicznych, dentystycznych i innych, wykonanych w ośrodku lub, gdy jest to niezbędne ze względów zdrowotnych, zakładach medycznych poza ośrodkiem.

Pacjenci przebywający w placówce rozmieszczeni są w 5 osobowych salach. Do dyspozycji mają sale terapeutyczną, siłownie oraz miejsce przeznaczone do spacerów. Przysługuje im prawo do widzeń zgodnie z decyzją sądu prokuratury oraz regulaminem wewnętrznym oddziału.

    Oddział przeznaczony jest dla pięćdziesięciu pacjentów ( 25 miejsc dla pacjentów  internowanych, 25 pozostałych dla pacjentów aresztowanych i będących na obserwacji sądowo-psychiatrycznej ). Personel oddziału to: lekarze, psycholodzy, terapeuci, pielęgniarki, kuchenkowe i salowi.