Kierownik oddziału lek. Maria Brzozowska

 tel. 85 719-10-91

           

Od 01 sierpnia 2011r. funkcjonuje i gotowy jest do przyjęcia pacjentów Oddział odwykowy o wzmocnionym zabezpieczeniu z pododdziałem leczenia zaburzeń preferencji seksualnych. Oddział powstał w związku z realizacją nowego rodzaju środka zabezpieczającego związanego z leczeniem sprawców przestępstw skierowanych przeciwko wolności seksualnej art. 95a Kodeksu karnego, oraz wykonywania środka zabezpieczającego odwykowego w warunkach wzmocnionego zabezpieczenia orzekanego przez sądy na podstawie art. 96 § 1 Kodeksu karnego. Oddział posiada 10 miejsc dla sprawców przestępstw seksualnych, 40 miejsc dla sprawców przestępstw popełnionych w związku z uzależnieniem od alkoholu (30 miejsc dla mężczyzn, 10 miejsc dla kobiet).

            Ośrodek dysponuje wysoko specjalistyczną kadrą lekarzy psychiatrów, psychologów, terapeutów zajęciowych, pracowników socjalnych i innych zawodów medycznych gwarantujących profesjonalne działania zmierzające do rehabilitacji i resocjalizacji internowanych w nim sprawców.

            Do oddziału przyjmowani są pacjenci, wobec których jest wykonywany środek zabezpieczający, o którym mowa w art. 200 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) – z następującymi kodami Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadające świadczeniu gwarantowanemu (ICD 10): Zespół uzależnienia spowodowany używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F1x.2); Zaburzenia psychotyczne, zespół amnestyczny, rezydualne i późno ujawniające się zaburzenia psychotyczne, inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania nie określone spowodowane używaniem środków (substancji) psychoaktywnych (F1x.5-9). Mogą też być inne rozpoznania z grupy zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99). (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.)