Kierownik mgr Urszula Ulidowicz

 tel. 85 719 10 91 wew. 258

W SPP ZOZ w Choroszczy istnieje Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu dla Kobiet. Jest to jedna z nielicznych tego typu placówek w kraju. W oddziale jest 21 miejsc w systemie stacjonarnym. Program terapeutyczny jest przewidziany na 7 tygodni.

            Placówka zajmuje się udzielaniem profesjonalnej pomocy terapeutycznej kobietom uzależnionym od alkoholu, leków i innych środków psychoaktywnych. Przyjmujemy także pacjentki z podwójną diagnozą (problemy psychiczne + uzależnienie).Leczenie oparte jest na relacji terapeutycznej i indywidualnym podejściu do pacjentki. Zespól terapeutyczny uwzględnia współistniejące zaburzenia, możliwości,deficyty,potrzeby oraz sytuację  rodzinną. Każda pacjentka ma swojego indywidualnego terapeutę, który czuwa nad przebiegiem całego procesu terapeutycznego oraz pomaga w rozwiązywaniu osobistych problemów.

            Pacjentki rozpoczynają terapię od pracy w grupie psychoedukacyjnej. Uczestniczą w wykładach, filmach edukacyjnych dotyczących uzależnienia. Uzyskaną wiedzę odnoszą do własnych doświadczeń. W kolejnym etapie pacjentki kontynuują leczenie w grupie zadaniowej. W dalszym ciągu pracują nad budowaniem tożsamości osoby uzależnionej, uznaniem własnej bezsilności wobec alkoholu, leków, zdobywają umiejętności potrzebne do życia w abstynencji. Grupa zadaniowa jest też miejscem wzmacniania motywacji do dalszego trzeżwienia oraz przygotowaniem Planu Zdrowienia. Panie uczestniczą w mitingach AA,zajęciach relaksacyjnych, gimnastyce, społeczności terapeutycznej. W każdą ostatnią sobotę miesiąca odbywają się Zjazdy Absolwentek, na które przyjeżdżają trzeźwiejące pacjentki  i dzielą się swoim doświadczeniem.

            Po ukończeniu  programu terapii pacjentki wypisywane są z zaleceniem kontynuowania  leczenia w Poradni Uzależnień, udziału w mitingach AA i Spotkaniach Absolwentek w COTUAK.