OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ XLS
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
PISMO – MODYFIKACJA Z DN. 16.04.2018r.  PDF
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (MODYFIKACJA Z DN. 16.04.2018r.)
 XLS
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DN. 20.04.2018r.
 PDF
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Z DN. 25.04.2018r.  PDF
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 PDF