OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTO-CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
 PDF
OŚWAIDCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (WZÓR)  DOC
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 PDF
 WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TZO  PDF
 OŚWIADCZENIE TZO (WZÓR)
 DOC
 INFORMACJA O WYBORZE OFERT
 PDF
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI ODRZUCENIA I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 PDF
 INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 PDF
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 PDF