INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 PDF
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
 PDF
 ZAŁĄCZNIK DO WYJASNIEŃ DOT. PYTANIA NR 33
 XLS
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  DOC
 FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
   
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3
 PDF
  OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2  PDF
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 PDF
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC