OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
SIWZ  PDF
FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
WYKAZ DOSTAW – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  DOC
WYKAZ OSÓB – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
PROJEKT UMOWY – ZAŁACZNIK NR 7 DO SIWZ  PDF
ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU – ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SIWZ  DOC
DOKUMENTACJA TECHNICZNA – PRZEDMIAR ROBÓT I ZDJĘCIA – ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SIWZ  ZIP
ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA PDF