OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTO-CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
 OŚWAIDCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
 PDF
OŚWAIDCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (WZÓR)  DOC
   
MODYFIKACJA SIWZ – zmiana terminu składania i otwarcia ofert na 15.12.2016r.  PDF
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA   PDF
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
 PDF
 MODYFIKACJA SIWZ – zmiana terminu skłądania i otwarcia ofert na 20.12.2016r.
 PDF
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3
 PDF
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ (UWAGA! ZMIANA ZAŁĄCZNIKA NR 1 I NR 2 DO SIWZ)  PDF
FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ -zmieniony  dnia 16.12.2016  DOC
FORMULARZ ASORTYMENTO-CENOWY (pakiet nr 1 i 2)- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – zmieniony dnia 16.12.2016  XLS
FORMULARZ ASORTYMENTO-CENOWY (pakiet nr 3 i 4)- ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – zmieniony dnia 16.12.2016  XLS
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 4
 PDF
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 PDF
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 PDF
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY  PDF
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
 PDF