Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej z dnia 30.04.2018r.  pdf
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 PDF
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
 PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ – WERSJA OBOWIĄZUJACA
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – WERSJA OBOWIĄZUJĄCA
 PDF
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2
 PDF
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 PDF
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC