Dz.U./S S214
05/11/2016
389835-2016-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
1 / 5
05/11/2016S214
http://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 5
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389835-2016:TEXT:PL:HTML
Polska-Choroszcz: Usługi sprzątania
2016/S 214-389835
Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczypl. Z. Brodowicza 1Choroszcz16-070PolskaOsoba do kontaktów: Sekcja Zamówień PublicznychTel.: +48 857191091E-mail: joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl Faks: +48 857192800Kod NUTS: PL343
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.sppchoroszcz.med.pl
I.2)
Wspólne zamówienie
I.3)
Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie podadresem: http://www.sppchoroszcz.med.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)
Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)
Główny przedmiot działalności
Zdrowie
Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)
Nazwa:
Świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości w komórkach organizacyjnych SPP ZOZ wChoroszczy.
II.1.2)
Główny kod CPV
90910000
II.1.3)
Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)
Krótki opis:
Dz.U./S S214
05/11/2016
389835-2016-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
2 / 5
05/11/2016S214
http://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2 / 5
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie kompleksowego utrzymania czystości wkomórkach organizacyjnych SPP ZOZ w Choroszczy:
a) Oddział Rehabilitacji Neurologicznej (SZ XX) – o powierzchni 1 180,27m2
b) Oddział Leczenia Ostrych Zaburzeń Psychicznych (SZ II) – o powierzchni 1 998,89m2
c) Oddział Psychogeriatrii (SZ III) – o powierzchni 1 580,03m2
d) Izba Przyjęć – o powierzchni 658m2 + 200m2 korytarza
e) Dział Diagnostyki Obrazowej – o powierzchni 266,26m2
f) Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA) – o powierzchni 1 643,25m2
g) Oddział Neurologiczny z Pracownią Elektroencefalograficzną – o powierzchni 2 702,67m2
h) Oddział Ogólnopsychiatryczny dla chorych somatycznie ,,psychosomatyczny” – o powierzchni 960,84m2
i) Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Podlaskiego Centrum Leczenia Padaczek przy ul.Radzymińskiej 2 Białymstoku – o powierzchni 1 521,78m2 (wew.) i 2 700m2 ( zew.).
II.1.5)
Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)
Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)
Opis
II.2.1)
Nazwa:
II.2.2)
Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)
Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL343
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPP ZOZ w Choroszczy (oddziały wymienione w SIWZ) oraz Centrum Zdrowia Psychicznego i LeczeniaUzależnień oraz Podlaskiego Centrum Leczenia Padaczek przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku.
II.2.4)
Opis zamówienia:
Szczegółowy zakres prac w poszczególnych komórkach organizacyjnych został opisany w Załączniku Nr 3 doSIWZ oraz Załącznikach nr 3.1 – 3.9 do SIWZ.
II.2.5)
Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacjizamówienia
II.2.6)
Szacunkowa wartość
II.2.7)
Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 36
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)
Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)
Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)
Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)
Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)
Informacje dodatkowe
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
Dz.U./S S214
05/11/2016
389835-2016-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
3 / 5
05/11/2016S214
http://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
3 / 5
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 2 ustawynależy przedłożyć wraz z ofertą:
a) Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokośćposiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy z podaną kwotą (liczba w PLN) wokresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert – lub wskazać w jednolitymdokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentu złożonego do innego postępowania prowadzonegoprzez Zamawiającego.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wymaga wykazania posiadania środków lub zdolności kredytowej nie mniejszych niż: 200 000PLN.
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b pkt. 3 ustawyPZP należy przedłożyć lub wskazać w jednolitym dokumencie miejsca pobrania lub wykorzystania dokumentuzłożonego do innego postępowania prowadzonego przez Zamawiającego
a) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ichwartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, orazzałączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie,przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, narzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych sąwykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanieuzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadalwykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydanenie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziałuw postępowaniu.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał usługę rodzajowo odpowiadającąprzedmiotowi zamówienia tj. dwie usługi sprzątania w jednostkach służby zdrowia o powierzchni sprzątanej niemniejszej niż 10 000 m2 przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy oraz załączy dowody należytego wykonania.(Załącznik nr 6 do SIWZ).
III.1.5)
Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)
Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)
Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)
Warunki realizacji umowy:
III.2.3)
Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Sekcja IV: Procedura
Dz.U./S S214
05/11/2016
389835-2016-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
4 / 5
05/11/2016S214
http://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
4 / 5
IV.1)
Opis
IV.1.1)
Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)
Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)
Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)
Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.1.8)
Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)
Informacje administracyjne
IV.2.1)
Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
IV.2.2)
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 09/12/2016
Czas lokalny: 10:00
IV.2.3)
Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)
Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)
Warunki otwarcia ofert
Data: 09/12/2016
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny
Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
Kancelaria Zakładu – budynek administracji (parter).
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)
Procedury odwoławcze
VI.4.1)
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławczaul. Postepu 17 AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
Dz.U./S S214
05/11/2016
389835-2016-PL
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
5 / 5
05/11/2016S214
http://ted.europa.eu/TED
– – Usługi – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
5 / 5
VI.4.2)
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)
Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Odwołanie wnosi się w terminie:
— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia –jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust.5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dnijeżeli zostały przesłane w inny sposób,
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczeniaSpecyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej – jeżeli odwołanie wnosi się wobec treściogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąćwiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia jeżeli odwołanie dotyczy czynnościinnych niż określone powyżej.
Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż wterminie:
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym UniiEuropejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiejogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacjibez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki;
— 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:
a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo
b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawierauzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albozapytania o cenę.
VI.4.4)
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznychul. Postępu 17AWarszawa02-676PolskaTel.: +48 224587801E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl
VI.5)
Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
03/11/2016

SIWZ
 PDF
FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ  DOC
FORMULARZ CENOWY – ZAŁACZNIK NR 2 DO SIWZ  DOC
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  PDF
SZCZEGÓŁOWY OPIS KOMPLEKSOWEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W KOMÓRKACH ORGANIZACYJNYCH SPP ZOZ W CHOROSZCZY(ZAŁACZNIKI OD 3.1 DO 3.9 DO SIWZ)  
ZAŁĄCZNIK NR 3.1 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.2 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.4 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.5 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.6 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.7 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.8 DO SIWZ  pdf
ZAŁĄCZNIK NR 3.9 DO SIWZ  pdf
PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ  PDF
PROJEKT UMOWY NAJMU – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
WYKAZ USŁUG – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ  DOC
WYKAZ PREPARATÓW DEZYNFEKCYJNYCH – ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ  PDF
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DN. 18.11.2016
 PDF
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DN. 25.11.2016
 PDF
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (UWZGLĘDNIAJĄCY WPROWADZONE ZMIANY I MODYFIKACJE)
PDF
   
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  PDF
 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 PDF