OGŁOSZENIE O uZAMÓWIENIU  PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTO-CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  DOC
 OŚWAIDCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ
 PDF
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
 PDF
 WYJASNIENIA TREŚCI SIWZ  PDF
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT – na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp  PDF
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (W CZĘŚĆI PAKIETU NR: 1, 3,4,6,8,9,11,12
 PDF
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚĆI PAKIETU NR: 7, 10, 14
 pdf
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (W CZĘŚĆI PAKIETU NR: 2, 5, 13  PDF