OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – PAKIET NR 1 PIECZYWO
 XLS
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ – PAKIET NR 2 PRODUKTY MLECZARSKIE
 XLS
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ  DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 PDF
 ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA
 PDF