OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 PDF
 INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ (w treści zawiadomienia o wyborze oferty została popełniona omyłka)  PDF
  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ sprostowanie z dn15.11.2017r.  pdf