OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
   
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
 PDF
  PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ – MODYFIKACJA
 PDF
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  PDF
Sprostowanie: W dniu 20.09.2017r. w zamieszczonej informacji z otwarcia ofert błędnie podano termin dostawy zaoferowany przez jednego z Wykonawców. W załączeniu poprawione pismo.  
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
 DOC
 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 PDF