OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 FORMULARZ ASORTYMENTOWO CENOWY – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ  XLS
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ  PDF
OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ  DOC
   
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 14.07.2017R.  PDF
 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ Z DNIA 18.07.2017R.  PDF
   
 ZESTAWIENIE Z OTWARCIA OFERT
 PDF
   
WNIOSEK O PRZEDŁUŻENIE TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ
 PDF
 OŚWIADCZENIE DOC
   
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (DOT. PAKIETU NR 1 POZ. 4,PAKIETU NR 3, PAKIETU NR 4)
 PDF
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (DOT. CZĘŚCI: PAKIETU NR 1 POZ.1,2,3,5,6, PAKIETU NR 5,6,7,9,12)
 PDF
 ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  PDF
  ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERT (DOT. PAKIETU NR 8, 10,11)  PDF