OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
PDF
 SIWZ  PDF
 FORMULARZ OFERTOWY – ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ
 DOC
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ
 DOC
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA – ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ
 DOC
 PROJEKT UMOWY – ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ
 PDF
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (WZÓR)  DOC
 WYKAZ DOSTAW- ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ
 DOC
 WYKAZ OSÓB – ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ
 DOC
 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY – ZAŁĄCZNIK NR 7A DO SIWZ
 DOC
 DOKUMEMNTACJA TECHNICZNA – ZAŁACZNIK NR 8 DO SIWZ
 PDF
 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  PDF
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 PDF