OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

 NA WYNAJEM 6,5 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZPITALNEGO
NR 12

Z PRZEZNACZENIEM NA CELE NIEMEDYCZNE –

 – ZAINSTALOWANIE BANKOMATU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie Rozdziału III Zasady wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania aktywów trwałych oraz oddawania w użytkowanie ruchomych aktywów trwałych §13 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. U. W. P. Poz. 274 z dnia 11 stycznia 2013 r. z późn. zm.).

ogłasza przetarg nieograniczony:

 1. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem 6,5 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego nr 12 z przeznaczeniem na cele niemedyczne – zainstalowanie bankomatu. Wynajmowane pomieszczenie znajduje się przy pl. im dr Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy. Lokalizację pomieszczenia można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 11.00 w porozumieniu z kierownikiem Działu Techniczno – Gospodarczego SPP ZOZ w Choroszczy Panem Markiem Gogolem – tel. 85 719 10 91 wew. 238.

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:

 1. a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2. b) nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków;
 3. c) złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w VII „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

Dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany przedmiot najmu na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:

1) wziął udział w ogłoszonym przetargu,

2) wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy.

Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu, lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 1 dnia od zakończenia przetargu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej stawki jako własnej.

 1. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce: Przetargi/nieruchomości.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 09.03.2018 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek administracji). Osobą uprawnioną do odbioru oferty jest pracownik Kancelarii.
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

 OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 09.03.2018 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się do dnia 16.03.2018 r. do godz. 14.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 3. O rozstrzygnięciu przetargu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.

Choroszcz, 2018-02-23         

Dokumenty do pobrania:

 1. Specyfikacja istotnych warunków przetargu.
 2. treść przetargu
 3. rozstrzygnięcie