z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (PKWIU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej).

Łączna wartość zamówienia dla postępowań SO.0705-401/14, SO.0705-435/14, SO.0705-57/15 i SO.0705-125/15 wynosi nie więcej niż 1.680.000,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.

Oferty można składać w następującym zakresie:

NEUROLOGIA W TRYBIE AMBULATORYJNYM (Zakres świadczeń: 1220 – świadczenia w zakresie neurologii w Specjalistycznej poradni padaczek)

 

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w trybie ambulatoryjnym – cena 1 h pracy,

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze oferowanej liczby godzin w danym miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem

 

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – AOS.

 

 1. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniu Prezesa NFZ).

 1. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, Regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.
 2. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 15.05.2015 r. do 31.12.2016 r. Warunki finansowe ustalone zostaną na okres od 15.05.2015 r. do 31.12.2015r.

Daty obowiązywania umowy – 15.05.2015 r. – 31.12.2016 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 04.05.2015 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala).
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
 1. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.05.2015 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 07.05.2015 r.
 3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.
 4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.
 5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podawania przyczyn.
 6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.
 7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

 

ogłoszenie .pdf 
swko .pdf 
umowa .pdf
warunki .doc
przesunięcie .pdf
rozstrzygnięcie przetargu .pdf