z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U.
z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 581 z późn. zm.)
ZAPRASZA
uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (PKWIU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej).
Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 87 000,00 PLN na okres rozliczeniowy od 15.02.2016 r. do
31 grudnia 2016 r.
Oferty można składać w następujących zakresie:
PSYCHIATRIA – PSYCHOTERAPIA:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę/ osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty w oddziałach Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy Plac Z. Brodowicza 1
w godzinach normalnej ordynacji oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Białymstoku ul. Radzymińska 2
w godzinach pracy Poradni (zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Strony) – cena 1 h pracy

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – psychoterapia.

Uwaga: Przyjmujący zamówienie muszą spełniać warunki określone dla realizacji poszczególnych procedur zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ, tj.:
1) Zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami, które je zmienią;
2) Zarządzeniu Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami, które je zmienią;
3) Zarządzeniu 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami, które je zmienią
4) Zarządzeniu Nr 82/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami, które je zmienią.
2. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, Regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.
3. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji Szpitala należy rozumieć:
    – zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pomiędzy godz. 07.00. – 14.35.
II. CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zawarta będzie na okres od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r. warunki finansowe ustalone zostaną na okres od 15.02.2016 r. do 31.12.2016 r.
III. SKŁADANIE OFERT
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 29.01.2015 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala).
5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 29.01.2016 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 04 lutego 2016 r. do godz. 14-tej w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej
w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.
4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.
5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy zastrzega sobie prawo do prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.
7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

ogłoszenie .pdf
swko .doc
swko .pdf
umowa .pdf
modyfikacja SWKO .pdf
unieważnienie .pdf