z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)
ZAPRASZA
uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (PKWIU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej).
Łączna wartość zamówienia dla postępowań SO.0705-401/14, SO.0705-435/14, SO.0705-57/15 i SO.0705-125/15 oraz 269/15wynosi nie więcej niż 1.680.000,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015 r.
Oferty można składać w następującym zakresie:
PSYCHIATRIA:
– udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurowym przez lekarza specjalność psychiatra (lekarz specjalność psychiatra tzn.: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii): psychiatra zgodnie z obowiązującym podziałem odcinków dyżurowych od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy,
– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.
– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

NEUROLOGIA W TRYBIE STACJONARNYM
 – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w oddziale neurologicznym w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,  
– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w trybie dyżurowym w oddziale neurologicznym (i oddziale rehabilitacji neurologicznej) od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy;
– udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć – neurologicznej, w oddziale neurologicznym (i oddziale rehabilitacji neurologicznej) od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta podczas tzw. „ostrych dyżurów neurologicznych” – cena 1 h pracy,
– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.
– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

PSYCHIATRIA – PSYCHOSOMATYKA/PSYCHOGERIATRIA/ODDZIAŁ ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH I ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY:
– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę choroby wewnętrzne w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lub lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność*: geriatria w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność*: podstawowa opieka zdrowotna w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,
– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność* chorób wewnętrznych w trybie dyżurowym od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy,
– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu,
– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniu Prezesa NFZ, patrz. Pkt II ust. 1 SWKO).
1. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, Regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.
II. CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zawarta będzie na okres od 25.08.2015 r. do 31.12.2016 r. Warunki finansowe ustalone zostaną na okres od 25.08.2015 r. do 31.12.2015r.
Daty obowiązywania umowy – 25.08.2015 r. – 31.12.2016 r.
III. SKŁADANIE OFERT
1.Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Udzielającego zamówienia i opatrzonej napisem: „Konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych SO.0705 – 269/15”.
5. Ofertę oznaczoną jak wyżej należy złożyć do dnia: 11.08.2015r. do godz.10.00 w Kancelarii lub Sekretariacie (w budynku administracji) Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
6. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
7. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 11.08.2015 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 17.08.2015 r.
3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.
4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.
5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podawania przyczyn.
6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy zastrzega sobie prawo do prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.
7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

 

szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) .pdf
szczegółowe warunki konkursu ofert (SWKO) .doc
wzór umowy .pdf
wynik przetargu .pdf