z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych i zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej) na okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2016 r. w zakresie:
ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH PRZEZ PIELĘGNIARKĘ: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w komórkach organizacyjnych Udzielającego zamówienia zgodnie z grafikiem ustalonym przez strony. Szczegółowy zakres obowiązków wynika z ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych, ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz innych przepisów prawnych szczegółowo regulujących pracę pielęgniarki i położnej w szpitalach, a nadto zasad etycznych dotyczących pracy pielęgniarki i położnej, i innych zasad i zwyczajów obowiązujących pielęgniarki wykonujących swoje obowiązki w pracy na oddziale szpitalnym, izbie przyjęć oraz w poradni, pracowni.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 191.000,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 r. (łącznie dla konkursu SO.0705-390/14, SO.0705-10/15, SO.0705-180/15 oraz SO.0705-231/15).
I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z aktualnymi wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ, tj. w rodzaju: leczenie szpitalne, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja lecznicza.

W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, regulamin organizacyjny, regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne, procedury i instrukcje.

II. CZAS TRWANIA UMOWY:
Umowa zawarta będzie na okres od 01.08.2015 r. do 31.12.2016 r.
Warunki finansowe ustalone zostaną na okres od 01.08.2015r. do 31.12.2015 r.
III. SKŁADANIE OFERT
1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce: przetargi/inne.
4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 16.07.2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie Szpitala (pok. nr 105 budynek Administracji Szpitala).
5.  Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
6.  Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
IV. KRYTERIUM OCENY OFERT: Cena – 100%
V. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.07.2015 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
2. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy ogłoszeń w siedzibie Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, ul. Plac Z. Brodowicza 1, do dnia 23.07.2015 r.
3. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podawania przyczyn.
4. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ilości i ceny oferowanych godzin pracy, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zastrzega możliwość wybrania kilku ofert w celu wykonania całości zadania.
6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy ma prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.
7. Oferentom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, przysługują środki odwoławcze i skarga.

ogłoszenie .pdf
projekt umowy .pdf
warunki .pdf
rozstrzygnięcie .pdf