OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 1638 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.)

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej).

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 1 050 000,00 PLN na okres rozliczeniowy od 15 marca 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w następujących zakresach:

w zakresie PSYCHIATRIA:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurowym przez lekarza specjalność psychiatra (lekarz specjalność psychiatra tzn.: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii) zgodnie z obowiązującym podziałem odcinków dyżurowych od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy, (UWAGA: w przypadku zmiany harmonogramu czasu pracy obowiązującego w Zakładzie nastąpi zmiana godziny rozpoczęcia dyżuru w dni robocze).

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury.

– liczba umów: 10.

w zakresie GINEKOLOGIA, LARYNGOLOGIA, DERMATOLOGIA:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie konsultacji przez lekarza specjalność:

1) ginekolog (lekarz specjalność ginekolog tzn.: lekarz specjalista w dziedzinie położnictwa i ginekologii lub ginekologii onkologicznej, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii),

2) laryngolog (lekarz specjalność laryngolog tzn.: lekarz specjalista w dziedzinie laryngologii lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie laryngologii, lub otolaryngologii, lub otorynolaryngologii),

3) dermatolog (lekarz specjalność dermatolog tzn.: lekarz specjalista w dziedzinie dermatologii i wenerologii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie dermatologii i wenerologii),

– dla pacjentów dorosłych w siedzibie Udzielającego zamówienia nie rzadziej niż raz w tygodniu w godzinach między 1000 – 1800 – cena 1 konsultacji.

przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – konsultacje.

– liczba umów: 3 ( 1 w zakresie ginekologia, 1 w zakresie laryngologia, 1 w zakresie dermatologia).

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie.

 2. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, Regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.

3. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych w trybie dyżurowym (dotyczy zakresu Psychiatria) należy
rozumieć:

– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 14.35 do godz. 07.00 dnia następnego.

– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy całodobowo.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

1) Umowa w zakresie PSYCHIATRIA zawarta będzie na okres od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

DYŻUR – Daty obowiązywania umowy: początek – 15.03.2018 r. (odpowiednio od 7.00 w dniu 15.03.2018 r.) i koniec – 31.12.2018 r. (umowa zakończy się odpowiednio o godz. 7.00 w dniu 01.01.2019 r. – tj. po zakończeniu rozpoczętego w dniu 31.12.2018 r. dyżuru).

2) Umowa w zakresie GINEKOLOGIA, LARYNGOLOGIA, DERMATOLOGIA zawarta będzie na okres od 15.03.2018 r. do 31.12.2018 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy.

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 23.02.2018 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala).

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.

 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.02.2018 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia 2 marca 2018 r. do godz. 14.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej
  w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.

 4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

 5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

 8. Uszczegółowienie postępowania w przypadkach określonych w ust. 2, 3, 5 – 7 zwiera SWKO do niniejszego postępowania.

Choroszcz, 2018-02-09

Ogłoszenie

SWKO

umowa dyżury

umowa konsultacje

rozstrzygnięcie