OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U.
z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.)

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów
o udzielanie świadczeń zdrowotnych (PKWiU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej).

Wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 2.100.000,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01.01.2017 r. do
31 grudnia 2018 r.

Oferty można składać w następujących zakresach:

PSYCHIATRIA:

NORMALNA ORDYNACJA – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność: psychiatra (lekarz specjalność psychiatra tzn.: lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz, który posiada specjalizację I stopnia w dziedzinie psychiatrii, lub lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii) w oddziale psychiatrycznym/oddziale psychiatrii sądowej/psychosomatycznym/psychogeriatrii lub innym oddziale o profilu psychiatrycznym w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,

 

DYŻUR – udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurowym przez lekarza specjalność*: psychiatra zgodnie z obowiązującym podziałem odcinków dyżurowych od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy,

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

 

NORMALNA ORDYNACJA – PSYCHIATRIA – PSYCHOSOMATYKA/PSYCHOGERIATRIA/ODDZIAŁ ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH I ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność*: choroby wewnętrzne w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,

 

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii lub lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i reanimacji, lub lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,

 

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność*: geriatria w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,

 

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność*: podstawowa opieka zdrowotna w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

 

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

 

DYŻUR  –  ODDZIAŁ ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNENCYJNYCH  (PSYCHIATRIA, PSYCHOSOMATYCZNY  I ODDZIAŁ NEUROLOGICZNY):

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalność* chorób wewnętrznych w trybie dyżurowym od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy,

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

 

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

 

PSYCHIATRIA – PSYCHOTERAPIA:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę/osobę ubiegającą się o otrzymanie certyfikatu psychoterapeuty* w oddziałach Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1 w godzinach normalnej ordynacji oraz w Poradni Zdrowia Psychicznego w Białymstoku, ul. Radzymińska 2 w godzinach pracy Poradni (zgodnie z harmonogramem ustalonym  przez strony) – cena 1 h pracy ,

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiąc,.

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – psychoterapia,

* wykonawca musi określić w ofercie opcjonalnie.

 

NEUROLOGIA W TRYBIE STACJONARNYM

NORMALNA ORDYNACJA – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w oddziale neurologicznym w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy, 

 

DYŻUR ODDZIAŁ – udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w trybie dyżurowym
w oddziale neurologicznym i oddziale rehabilitacji neurologicznej od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy;

 

DYŻUR – udzielanie świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć – neurologicznej przez lekarza specjalność neurolog,  w oddziale neurologicznym i oddziale rehabilitacji neurologicznej przez lekarza specjalistę neurologa od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta podczas tzw. „ostrych dyżurów neurologicznych” – cena 1 h pracy,

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

 

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – Dyżury, zwykła ordynacja.

 

NEUROLOGIA W TRYBIE AMBULATORYJNYM (Zakres świadczeń: 1220 – świadczenia w zakresie neurologii w Specjalistycznej poradni padaczek)

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w trybie ambulatoryjnym – cena 1 h pracy, 

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze w oferowanej liczbie godzin w danym miesiącu,

 

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – AOS.

 

STOMATOLOGIA – TRYB KONSULTACYJNY

–  udzielanie świadczeń zdrowotnych w  godzinach normalnej ordynacji – cena wg wyceny poszczególnej procedury.

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu,

 

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w lokalizacji przy użyciu własnego sprzętu,

 

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – usługi medyczne.

 

WYKONYWANIE PROCEDUR:

– opisywanie badań EKG  –  … zł za opis 1 badania,

– opisywanie badań EEG – … zł  za opis 1 badania,

– opisywanie badań Video EEG – … zł  za opis 1 badania,

– opisywanie badań Holter EEG – … zł  za opis 1 badania.

– przy udzielaniu świadczeń będzie obowiązywała umowa zgodnie z wzorem: Projekt umowa – usługi medyczne, wymaga się podania ilości godzin pracy miesięcznie.

 

Uwaga: Przyjmujący zamówienie muszą spełniać warunki określone dla realizacji poszczególnych procedur zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

 

Według stanu na dzień rozpoczęcia umowy tj. 01.01.2017 r. obowiązujący podział odcinków dyżurowych zawarty jest w zarządzeniu wewnętrznym nr 45/2016.

 1. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ, tj.:

1) Zarządzeniu Nr 89/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne wraz z późniejszymi zmianami  i aktami, które je zmienią;

2) Zarządzeniu Zarządzenie Nr 80/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza wraz z późniejszymi zmianami  i aktami, które je zmienią;

3) Zarządzeniu 79/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wraz z późniejszymi zmianami  i aktami, które je zmienią;

4) Zarządzeniu Nr 82/2013/DSOZ z dnia 17 grudnia 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wraz z późniejszymi zmianami  i aktami, które je zmienią.

 1. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, Regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.
 2. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji Szpitala należy rozumieć:

      – zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pomiędzy godz. 07.00. – 14.35.

 1. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala (dyżur) należy rozumieć:

      –  zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 14.35 do godz. 07.00 dnia następnego.

      –  zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy całodobowo.

 

 1. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.

Daty obowiązywania umowy (początek – 01.01.2017 (odpowiednio od 7.00 lub 8.00 rano / od 14.35 w dniu 01.01.2017 r.) i koniec – 31.12.2018 r. (umowa zakończy się odpowiednio o godz. 7.00 lub 8.00 w dniu 01.01.2019 r. – tj. po zakończeniu rozpoczętego w dniu 31.12.2018 r. dyżuru).

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 25.11.2016 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala).
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
 7. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
 8. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.11.2016 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia do dnia 09 grudnia 2016 r. do godz. 14.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 10. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej
  w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.
 11. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.
 12. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 13. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.
 14. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.
 15. Uszczegółowienie postępowania w przypadkach określonych w ust. 2, 3, 5 – 7 zwiera SWKO do niniejszego postępowania.

Choroszcz, 2016-11-10                                                                                                                 
                                                                                                                             z up. Dyrektora Zakładu

                                                                                                                             …………………………………………………

Dokumenty do pobrania:

*              specjalność należy rozumieć jak w przypadku psychiatrii

ogłoszenie .pdf
swko .pdf
swko .doc
umowa AOS
.pdf
umowa zwykła ordynacja .pdf
umowa psychoterapia .pdf
umowa usługi medyczne .pdf
częściowe rozstrzygnięcie konkursu .pdf
przesunięcie terminu .pdf
częściowe rozstrzygnięcie .pdf
częściowe rozstrzygnięcie .pdf
zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu .pdf
końcowe rozstrzygnięcie .pdf