OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  1. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy,

16 – 070 Choroszcz, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1

ogłasza przetarg nieograniczony

na sprzedaż środka trwałego

 

Lp. Nazwa środka trwałego  

Ilość

 

Numer inwentarzowy Rok produkcji (data przyjęcia do użytkowania) Cena wywoławcza brutto
2. Samochód osobowy Lublin BIA 28VP 1 szt. 000666 1998 r.

(30.05.2006 r.)

1 800,00

 

Ofertę (sporządzoną na udostępnionym formularzu) należy złożyć w zamkniętej kopercie w terminie do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00 w siedzibie sprzedającego, zaadresowaną w następujący sposób:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  1. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, pl. im. dr Zygmunta Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz

w Kancelarii Zakładu – budynek administracji, parter

z dopiskiem: „Przetarg nieograniczony na sprzedaż środka trwałego (nr sprawy SZSPC-SOA.2425.2.2017 ), nie otwierać do dnia 06.12.2017 r. do godz. 10:00”.

lub przesłać pocztą na wskazany wyżej adres. Na kopercie/opakowaniu powinny znajdować się również dane składającego ofertę: nazwa i adres.

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2017 roku o godzinie 10.30 w pokoju nr 110 – budynek Administracji.

 

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu zostały zawarte w Specyfikacji istotnych warunków przetargu nieograniczonego na sprzedaż środków trwałych stanowiącej integralną część niniejszego ogłoszenia. Szczegółowe informacje o warunkach przetargu można uzyskać:

  1. na stronie internetowej Zakładu: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce Przetargi/inne;
  2. w siedzibie SPP ZOZ w Choroszczy – budynek administracji – pokój Nr 110 w porozumieniu z pracownikiem Sekcji Organizacyjno-Administracyjnej w godzinach 8ºº – 14ºº (tel. 85 719 10 91 wew. 278, faks 85 719 28 00);

 

Środek trwały przeznaczony do sprzedaży można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00 w porozumieniu z Kierownikiem Działu Techniczno-Gospodarczego SPP ZOZ w Choroszczy Panem Markiem Gogolem – tel. 85 719 10 91 wew. 238. Zdjęcia przedmiotu sprzedaży stanowią załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przetargu.

 

Załączniki:

dokumentacja przetargowa

zdjęcia lublina

protokół

ogłoszenie o unieważnieniu