OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 1290 z późn. zm.)

ZAPRASZA

uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych:

w zakresie wykonywania badań diagnostycznych (PKWIU 86 – usługi w zakresie opieki zdrowotnej).

Łączna wartość zamówienia wynosi nie więcej niż 1 614 900,00 PLN na okres rozliczeniowy od 01.05.2015 r. do 30.04.2016 r.

Oferty można składać w następujących zakresach:

Tomografia komputerowa z opisem

 • pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1
 • pacjentom leczonym w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Podlaskim Centrum Leczenia Padaczek przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku

Rezonans magnetyczny z opisem

 • pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1
 • pacjentom leczonym w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Podlaskim Centrum Leczenia Padaczek przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku

Wykonywanie i interpretacja badań USG i USG metodą Dopplera oraz badań RTG

 • pacjentom hospitalizowanym w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1
 • pacjentom leczonym w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień oraz Podlaskim Centrum Leczenia Padaczek przy ul. Radzymińskiej 2 w Białymstoku

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.05.2015 r. do 30.04.2019 r. Warunki finansowe ustalone zostaną na okres od 01.05.2015 r. do 30.04.2016r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 13.04.2015 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala) lub w Sekretariacie Szpitala (I piętro, budynek Administracji Szpitala, pok. 105).
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.04.2015 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 20.04.2015 r.

 3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.

 4. Ogłoszenie rozstrzygnięcia konkursu ofert zostanie ogłoszone na stronie internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl i tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.

 5. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert w całości lub części oraz przedłużenia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert, bez podawania przyczyn.

 6. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 7. Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
  w Choroszczy, w przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, dotyczących ceny oferowanych świadczeń, zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia ich z wybranymi oferentami. Przeprowadzenie negocjacji z oferentem nie oznacza wyboru jego oferty.

 

ogłoszenie w formacie PDF .pdf
warunki .pdf
umowa .pdf
warunki szczegółowe .pdf
modyfikacja SWKO .pdf
unieważnienie .pdf