OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA
BROKERSKĄ OBSŁUGĘ UBEZPIECZENIOWĄ
SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHOROSZCZY

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego,
świadczącego usługi na podstawie ustawy z dnia 22.05.2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2003 r., nr 124, poz. 1154 ze zm.)

ZAPRASZAMY
uprawnione podmioty do składania ofert i uczestniczenia w konkursie poprzedzającym zawarcie umowy zlecenia brokerskiego.
I. CZAS TRWANIA UMOWY
Umowa zawarta będzie na okres 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy, tj. 01.03.2016 r.
II. SKŁADANIE OFERT
1.    Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
2.    Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w SWKO.
3.    Formularze ofertowe są do pobrania na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl zakładka: przetargi/inne.
4.    Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia.
Kopertę należy zaadresować:
Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz
z dopiskiem „Konkurs ofert na brokerską obsługę ubezpieczeniową SO.0705-43/16”
5.    Oferty należy składać do dnia 10.02.2016 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala).
6.    Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 5.
7.    Oferta wiąże składającego przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
III. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
1.    Otwarcie ofert odbędzie się dnia 10.02.2016 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
2.    Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 19.02.2016 r.
3.    Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a)    dokonania zmiany warunków Konkursu, jednak nie później niż przed upływem terminu składania ofert, z możliwością jednoczesnego przedłużenia terminu,
b)    unieważnienia lub odstąpienia od Konkursu bez podania przyczyny w każdym czasie.
4.    Zamawiający jednocześnie informuje, że:
a)    nie będzie udzielał Brokerom szczegółowych, innych niż ogólnie dostępnych informacji, związanych z funkcjonowaniem i działalnością Zamawiającego (www.sppchoroszcz.med.pl)
b)    oferta nie spełniająca warunków minimalnych opisanych w dziale II SWKO zostanie odrzucona,
c)    oferta niekompletna, nieprawidłowo wypełniona lub zawierająca błędne dane będzie uznana za nieważną i zostanie odrzucona przez Komisję Konkursową, z zastrzeżeniem zapisu działu VI ust. 6 SWKO.
d)    z tytułu odrzucenia oferty, unieważnienia lub odstąpienia przez Zamawiającego od rozstrzygnięcia Konkursu, nie przysługują Brokerowi żadne roszczenia,
e)    dokumenty przedłożone w ramach niniejszego Konkursu nie podlegają zwrotowi.
5.    O końcowym wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi drogą e-mail, pod adresem wskazanym w formularzu oferty, wszystkich Brokerów biorących udział w Konkursie, przesyłając ogłoszenie o rozstrzygnięciu postępowania konkursu ofert, wskazując dane (nazwę oraz adres) zamieszczone w formularzu Brokera, którego ofertę wybrano.
6.    Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone na stronie internetowej Szpitala Psychiatrycznego w Choroszczy: www.sppchoroszcz.med.pl zakładka: przetargi/inne i na tablicy informacyjnej w siedzibie Szpitala.
7.    Informacja o wyniku postępowania, przesłana do Brokera, którego oferta zostanie wybrana, zawierać będzie określenie miejsca i terminu ustalenia ostatecznej treści i zawarcia umowy.

ogłoszenie .pdf
swko .pdf
swko .doc
unieważnienie .pdf