Pacjentom Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przysługują prawa zgodnie z ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009.52.417 z późn. zm.).

Ustawa o prawach pacjenta  
zmiana ustawy o prawach pacjenta  

 WZORY UPOWAŻNIEŃ

Wzory upoważnienia do dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjenta i pacjenta ubezwłasnowolnionego oraz upoważnienia do dostępu do dokumentacji medycznej pacjenta, dotyczącej jego stanu zdrowia oraz udzielonych mu świadczeń zdrowotnych.

Wzór upoważnienia
 

INNE DOKUMENTY

Zarządzenie wewętrzne Nr 91/2012 z dnia 15 października 2012 roku Dyrektora Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w sprawie wprowadzenia cennika badań laboratoryjnych i EEG dla osób nieuprawnionych do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej