OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.217) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PSYCHIATRIA:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w oddziale psychiatrycznym w godzinach normalnej ordynacji – cena 1 h pracy,

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w trybie dyżurowym zgodnie z obowiązującym podziałem odcinków dyżurowych od 14.35 do 7.00 dnia następnego i w godz. 7.00 – 7.00 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – cena 1 h pracy,

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

PSYCHIATRIA – PSYCHOTERAPIA:

– udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychoterapeutę – cena 1 h pracy

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu.

NEUROLOGIA W TRYBIE AMBULATORYJNYM (Zakres świadczeń: 1220 – świadczenia w zakresie neurologii)

udzielanie świadczeń zdrowotnych przez specjalistę neurologii w trybie ambulatoryjnym – cena 1 h pracy,

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze w oferowanej liczbie godzin w danym miesiącu.

 

ANESTEZJOLOGIA:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w formie:

– pełnienia dyżurów anestezjologicznych przez lekarza specjalistę w dziedzinie anestezjologii w oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym podczas „ostrych dyżurów neurologicznych” w godz. 1535 – 7 35 w dni powszednie i w godz. 800 – 800 dnia następnego w dni dodatkowo wolne od pracy i w niedziele i święta – tzw. dyżur pod telefonem w gotowości do udzielania świadczeń – cena 1 h pracy,

– realizacji świadczeń i udział w pracy zespołu terapeutycznego pododdziału udarowego w dniach i godzinach wskazanych przez kierownika Oddziału neurologicznego – zależnie od bieżących potrzeb konsultacyjnych – przyjazd do siedziby Zamawiającego w czasie do 30 min. od wezwania telefonicznego – w czasie „ostrych dyżurów neurologicznych”

– wykonawca zobowiązany jest świadczyć usługę w wymiarze do oferowanej liczby godz. w danym miesiącu,

Uwaga: w przypadku zmian organizacyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania dyżuru. Zmiany w zawartych umowach zostaną wówczas wprowadzone w trybie aneksu.

I ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE POPRZEDZAJĄCYM ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES OD 15.08.2013 R. DO 31.12.2014R.

I. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

1.  zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przez personel medyczny/podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ, tj.:

1) Zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne wraz z późniejszymi zmianami.

2) Zarządzeniu Nr 65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wraz z późniejszymi zmianami.

3) Zarządzeniem Nr 81/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna wraz z późniejszymi zmianami).

 

2.  W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.

3. Pod pojęciem udzielania świadPrzedmiotemczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji Szpitala należy rozumieć: zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pomiędzy godz. 07.00. – 14.35.

4. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala należy rozumieć:
– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 14.35 do godz. 07.00 dnia następnego.

– zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy całodobowo.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 15.08.2013 r. do 31.12.2014 r. warunki finansowe ustalone zostaną na okres: 15.08.2013 r. do 31.12.2013 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 31.07.2013 r. do godz. 10.00 w Kancelarii lub Sekretariacie Szpitala (Kancelaria – parter, Sekretariat – pok. nr 105, budynek Administracji Szpitala).
 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 31.07.2013 r. o godz. 1100 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się do dnia: 05.08.2013 r. do godz. 12.00 .
 3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.
 4. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 5. Komisja Konkursowa ma prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 Dokumenty do pobrania:

warunki    
umowa dyżury    
umowa psychiatria-psychoterapia    
informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert