OGŁOSZENIE

W SPRAWIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 

z podmiotem wykonującym działalność leczniczą, lub osobą legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie art. 26 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112 poz. 654) oraz w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r. nr 164, poz. 1027 ze zm.)

 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

PSYCHIATRIA,

PSYCHIATRIA – PSYCHOSOMATYKA:

PSYCHIATRIA – PSYCHOTERAPIA:

NEUROLOGIA

WYKONYWANIE PROCEDUR W DZIALE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ANESTEZJOLOGIA:

REHABILITACJA NEUROLOGICZNA

 

STOMATOLOGIA – TRYB KONSULTACYJNY

WYKONYWANIE PROCEDUR:

 

I ZAPRASZA UPRAWNIONE PODMIOTY DO SKŁADANIA OFERT W KONKURSIE POPRZEDZAJĄCYM ZAWARCIE UMÓW O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA OKRES OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2014R.

 1. PRZEDMIOT UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ
 2. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach kontraktu z płatnikiem systemowym oraz podmiotami, z którymi Udzielający zamówienie ma podpisane umowy w ramach lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego w rodzajach: leczenie szpitalne, rehabilitacja lecznicza, opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, przez personel medyczny / podmioty wykonujące działalność leczniczą o kwalifikacjach i liczbie wymaganej odrębnymi przepisami niezbędnej do wykonania świadczenia, z nieodpłatnym wykorzystaniem infrastruktury niezbędnej do realizacji umowy, stanowiącej własność Udzielającego zamówienie (w szczególności kwalifikacje osób udzielających świadczeń powinny być zgodne z wymogami zawartymi w odpowiednim do rodzaju świadczeń zarządzeniem Prezesa NFZ, tj.:

1) Zarządzeniu Nr 72/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne wraz z późniejszymi zmianami.

2)Zarządzeniu Nr 53/2010/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2010 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza wraz z aktami, które je zmienią;

3) Zarządzeniu Nr  65/2011/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień wraz z późniejszymi zmianami.

 1. W zakresie organizacji udzielania świadczeń zdrowotnych objętych postępowaniem konkursowym będą obowiązywały przepisy wewnętrzne Udzielającego zamówienia, w tym w szczególności Statut, regulamin pracy oraz Zarządzenia wewnętrzne.
 2. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych w godzinach normalnej ordynacji Szpitala należy rozumieć:

      – zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych w godzinach pomiędzy godz. 07.00. – 14.35.

 1. Pod pojęciem udzielania świadczeń medycznych po godzinach normalnej ordynacji Szpitala należy rozumieć:
  – zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni robocze od godz. 14.35 do godz. 07.00 dnia następnego.

–  zapewnienie świadczeń zdrowotnych w dni świąteczne oraz dni wolne od pracy całodobowo.

 1. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres od 01.01.2013 R. DO 31.12.2014R. warunki finansowe  ustalone zostaną na okres: 01.01.2013 R. DO 31.12.2013R

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 – budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.
 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Szczegółowych warunkach konkursu.
 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala.
 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 23.11.2012 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (pok. nr 105 budynek Administracji Szpitala).
 5.  Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie – jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
 6.     Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.
 1. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE
 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.11.2012 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się dnia 30.11.2012 r. o godz. 12.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
 3. Biorący udział w konkursie mają prawo do składania skarg i protestów do komisji konkursowej w czasie jego trwania, zaś do składania odwołania po zakończeniu procedury konkursowej do udzielającego zamówienie.
 4. O rozstrzygnięciu konkursu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
 5. Komisja Konkursowa ma prawo unieważnienia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

 SZCZEGÓŁY W ZAKŁADCE:PRZETARGI/INNE