Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, tel. 85 7191091 wew. 288, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj., obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa obiektu (monitoring wizyjny), dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami, a także w celu związanym z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f; art. 9 ust. 2 lit. f, h RODO).

Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w celu sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na potrzeby sprawozdawczości wymaganej przez podmioty do tego upoważnione

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne (poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dodatkowo w przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej. Ponadto Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w realizacji świadczeń zdrowotnych – lekarzom na umowach cywilnoprawnych, konsultantom medycznym, firmom serwisującym systemy teleinformatyczne oraz urządzenia diagnostyczne, podmiotom świadczącym usługi transportu medycznego oraz wykonującym dla Szpitala badania diagnostyczne. Informacje o zawartych umowach na udzielanie świadczeń medycznych oraz wykaz jednostek, którym możemy zgodnie z prawem udostępnić dane możesz uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa (art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Standardowy czas przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat, a w szczególnych przypadkach 30 lat.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Plac Z. Brodowicza 1, 16-070 Choroszcz.

Jeśli ma Pani/Pan jakiekolwiek pytania odnośnie przetwarzania przez nas Pani/Pana danych, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych (IOD). Do Państwa dyspozycji znajduje się pod adresem e-mail iod@sppchoroszcz.med.pl, tel. 85 7191091 wew. 288, we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z Pani/Pana praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj., obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, prawnie uzasadnionego interesu Administratora – ochrona i zapewnienie bezpieczeństwa obiektu (monitoring wizyjny), dochodzeniu roszczeń oraz obroną przed roszczeniami, a także w celu związanym z udzielaniem świadczeń  zdrowotnych (art. 6 ust. 1 lit. c, f; art. 9 ust. 2 lit. f, h RODO).

Obowiązek prawny ciążący na administratorze wynika w szczególności z:

 • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej
 • Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011r. o systemie informacji w ochronie zdrowia
 • Ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
 • Ustawa z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego

Celem przetwarzania danych osobowych jest:

Ochrona stanu zdrowia, świadczenie usług medycznych, leczenie przez osoby trudniące się zawodowo leczeniem lub świadczeniem innych usług medycznych, zarządzanie udzielaniem usług medycznych w SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy. Ponadto, przetwarzamy Państwa dane w celu sprawozdawczości i rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia, a także na potrzeby sprawozdawczości wymaganej przez podmioty do tego upoważnione

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne (poza przypadkami nagłymi zagrożenia życia i zdrowia) w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:

Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. Dodatkowo w przypadku przetwarzania dokonywanego na podstawie zgody w każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie. W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.

Udostępniamy dane osobowe:

Organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz osobom upoważnionym przez Pacjenta do dostępu do dokumentacji medycznej. Ponadto Państwa dane osobowe udostępniamy podmiotom wspierającym SPP ZOZ im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w realizacji świadczeń zdrowotnych – lekarzom na umowach cywilnoprawnych, konsultantom medycznym, firmom serwisującym systemy teleinformatyczne oraz urządzenia diagnostyczne, podmiotom świadczącym usługi transportu medycznego oraz wykonującym dla Szpitala badania diagnostyczne. Informacje o zawartych umowach na udzielanie świadczeń medycznych oraz wykaz jednostek, którym możemy zgodnie z prawem udostępnić dane możesz uzyskać u Inspektora Ochrony Danych.

Dane będą przechowywane:

Jedynie przez okres niezbędny do prawidłowego świadczenia usług i wynikający z przepisów prawa (art. 29 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta). Standardowy czas przechowywania dokumentacji medycznej to 20 lat, a w szczególnych przypadkach 30 lat.

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).