Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Przetargi arrow nieruchomości arrow OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Redaktor: Administrator   
22.07.2016.

Choroszcz, 2016-07-22


OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA WYNAJEM 269,14 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZPITALNEGO
NR 62 Z PRZEZNACZENIEM NA CELE NIEMEDYCZNE

- POMIESZCZENIE MAGAZYNOWO - TECHNICZNEDyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie Rozdziału III Zasady wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania aktywów trwałych oraz oddawania w użytkowanie ruchomych aktywów trwałych § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. U. W. P. Poz. 274 z dnia 11 stycznia 2013 r. z późn. zm.)


ogłasza przetarg nieograniczony:


I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem 269,14 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego nr 62 z przeznaczeniem na cele niemedyczne – pomieszczenie magazynowo - techniczne. Wynajmowane pomieszczenia znajdują się przy Placu dr. Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy. Przeznaczone do wynajęcia pomieszczenie można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 11.00
w porozumieniu z kierownikiem Działu Techniczno - Gospodarczego SPP ZOZ w Choroszczy Panem Markiem Gogolem – tel. 85 719 10 91 wew. 238.


Ustala się cenę wywoławczą miesięcznej stawki czynszu w wysokości:

10,00 zł/m2 netto (słownie złotych: dziesięć 00/100) – stawka za 1m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego nr 62 z przeznaczeniem na cele niemedyczne – pomieszczenie magazynowo - techniczne (z zastrzeżeniem, że wartość stawki zostanie zrewaloryzowana o wskaźnik inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał. Do stawki czynszu nie wlicza się kosztów energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, C.O. oraz kosztów wywozu odpadów. Koszty te będą rozliczane w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków przetargu.


W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków;

 1. złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. VII „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat od 01.09.2016 r. do 31.08.2019 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 - budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz
  z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce: Przetargi/nieruchomości.

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 17.08.2016 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala. Osobą uprawnioną do odbioru oferty jest pracownik Kancelarii.

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.

 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 17.08.2016 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się do dnia 23.08.2016 r. do godz. 14.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 3. O rozstrzygnięciu przetargu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.

Ogłoszenie - PDF

Specyfikacja istotnych warunków przetargu. - PDF

unieważnienie

 

Zmieniony ( 29.11.2017. )
 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png