Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Przetargi arrow nieruchomości arrow ogłoszenia o III przetargu nieograniczonym na wynajem 152,40 m2 powierzchni użytkowej budynku szpita
ogłoszenia o III przetargu nieograniczonym na wynajem 152,40 m2 powierzchni użytkowej budynku szpita
Redaktor: Administrator   
09.06.2016.

NA WYNAJEM 152,40 M2

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZPITALNEGO NR 20

Z PRZEZNACZENIEM NA CELE NIEMEDYCZNE

 - NA PROWADZENIE SKLEPU LUB BUFETU 

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie Rozdziału III Zasady wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania aktywów trwałych oraz oddawania w użytkowanie ruchomych aktywów trwałych § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. 274 z późn. zm.)

ogłasza III przetarg nieograniczony:

I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem 152,40 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego nr 20 z przeznaczeniem na cele niemedyczne - na prowadzenie sklepu lub bufetu. Wynajmowane pomieszczenia znajdują się przy Placu dr Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy.

Ustala się cenę wywoławczą miesięcznej stawki czynszu w wysokości:

ü  20,00 zł/m2 netto (słownie zł: dwadzieścia 00/100) – stawka za 1m2 powierzchni użytkowej parteru budynku szpitalnego nr 20 z przeznaczeniem na cele niemedyczne - na prowadzenie sklepu lub bufetu (z zastrzeżeniem, że wartość stawki zostanie zrewaloryzowana o wskaźnik inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonych przez Prezesa GUS za poprzedni kwartał).

Do stawki czynszu nie wlicza się kosztów energii elektrycznej, ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków, C.O. oraz kosztów wywozu śmieci. Koszty te będą rozliczane w sposób określony w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji.

Przeznaczone do wynajęcia pomieszczenie można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 11.00 w porozumieniu z kierownikiem Działu Techniczno - Gospodarczego SPP ZOZ w Choroszczy Panem Markiem Gogolem – tel. 85 719 10 91 wew. 238.

II. WYMAGANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b)         nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków;

c)                  złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. VII „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.


III. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat, od dnia 08.07.2016 r.

IV. SKŁADANIE OFERT

1.         Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 - budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.

2.         Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

3.         Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce: Przetargi/nieruchomości.

  1. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 23.06.2016 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala (parter, budynek Administracji Szpitala). Osobą uprawnioną do odbioru oferty jest pracownik Kancelarii.
  2. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.
  3. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

V. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

  1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.06.2016 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
  2. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w terminie do dnia 30.06.2016 r. do godz. 14.00
    w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.
  3. O rozstrzygnięciu przetargu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.
  4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo odwołania postępowania przetargowego w całości lub części, przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, bez podawania przyczyn.
  5. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania przetargowego na każdym etapie postępowania bez podawania przyczyn.

ogłoszenie
.pdf
SIWP
.pdf
unieważnienie postępowania
.pdf

Zmieniony ( 24.06.2016. )
 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png