Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Przetargi arrow nieruchomości arrow Ogłoszenie w sprawie III wynajemu powierzchni użytkowej budynku na prowadzenie apteki otwartej
Ogłoszenie w sprawie III wynajemu powierzchni użytkowej budynku na prowadzenie apteki otwartej
Redaktor: Administrator   
28.09.2015.

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE III PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NA WYNAJEM 121,61 M2

POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZPITALNEGO NR 12

Z PRZEZNACZENIEM NA CELE NIEMEDYCZNE

- NA PROWADZENIE APTEKI OTWARTEJ


Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie Rozdziału III Zasady wydzierżawiania, wynajmowania, użyczania aktywów trwałych oraz oddawania w użytkowanie ruchomych aktywów trwałych § 18 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/271/12 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie go
w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie (Dz. U. W. P. Poz. 274 z dnia 11 stycznia 2013 r. z późn. zm.)


ogłasza przetarg nieograniczony:

I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem 121,61 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego nr 12 z przeznaczeniem na cele niemedyczne - na prowadzenie apteki otwartej. Wynajmowane pomieszczenia znajdują się przy Placu dr Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy. Przeznaczone do wynajęcia pomieszczenie można oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 11.00 w porozumieniu z kierownikiem Działu Techniczno - Gospodarczego SPP ZOZ w Choroszczy Panem Markiem Gogolem – tel. 85 719 10 91 wew. 238.


W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków;

 1. złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. VII „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.

II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat, od dnia 01.11.2015 r.

III. SKŁADANIE OFERT

 1. Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 - budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.

 2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

 3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce: Przetargi/nieruchomości.

 4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 13.10.2015r. do godz. 10.00 w Kancelarii Szpitala lub Sekretariacie Szpitala (pok. nr 105 budynek Administracji Szpitala). Osobą uprawnioną do odbioru oferty jest pracownik Kancelarii/Sekretariatu.

 5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.

 6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

 1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.10.2015 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się do dnia 19.10.2015 r. do godz. 14.00
  w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

 3. O rozstrzygnięciu przetargu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.


ogłoszenie w frmacie PDF
.pdf
siwp
.pdf
ogłoszenie o wyborze oferty
.pdf

Zmieniony ( 13.10.2015. )
 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png