Skip to content
Organizacja Zakładu arrow Przetargi arrow nieruchomości arrow przetarg na wynajme powierzchi użytkowej budynku szpitalnego nr 12
przetarg na wynajme powierzchi użytkowej budynku szpitalnego nr 12
Redaktor: Administrator   
27.02.2015.

OGŁOSZENIE

W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO


NA WYNAJEM 6,5 M2 POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU SZPITALNEGO
NR 12

Z PRZEZNACZENIEM NA CELE NIEMEDYCZNE -

- ZAINSTALOWANIE BANKOMATU

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im.

dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, na podstawie Rozdziału III Zasady wydzierżawiania,

wynajmowania, użyczania aktywów trwałych oraz oddawania w użytkowanie ruchomych aktywów

trwałych §13 ust. 1 Uchwały Nr XXIII/271/12

Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 3 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad zbycia

aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, oddanie ich w dzierżawę,

najem, użytkowanie oraz użyczenie, dla którego podmiotem tworzącym jest Województwo

Podlaskie (Dz. U. W. P. Poz. 274 z dnia 11 stycznia 2013 r. z późn. zm.).


ogłasza przetarg nieograniczony:


I. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Przedmiotem postępowania przetargowego jest wynajem 6,5 m2 powierzchni użytkowej budynku szpitalnego

nr 12 z przeznaczeniem na cele niemedyczne – zainstalowanie bankomatu. Wynajmowane pomieszczenie

znajduje się przy Placu dr Zygmunta Brodowicza 1 w Choroszczy. Lokalizację pomieszczenia można

oglądać w dni robocze w godzinach 8.00 – 11.00 w porozumieniu z kierownikiem Działu

Techniczno - Gospodarczego SPP ZOZ w Choroszczy Panem Markiem Gogolem – tel. 85 719 10 91 wew. 238.


W postępowaniu mogą brać udział oferenci, którzy:


a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień;

b) nie zalegają w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz podatków;

c) złożą oświadczenia i dokumenty wymagane w pkt. VII „Specyfikacji istotnych warunków przetargu”.


Dotychczasowemu najemcy przysługuje pierwszeństwo w zawarciu umowy na dotychczas zajmowany

przedmiot najmu na dalszy okres, pod warunkiem, że dotychczasowy najemca:

1) wziął udział w ogłoszonym przetargu,

2) wywiązywał się dotychczas z postanowień umowy.

Prawo pierwszeństwa polega na tym, że dotychczasowy najemca, który złożył ofertę spełniającą warunki przetargu, lecz nie zaproponował najwyższej stawki czynszu, otrzymuje informację od organizatora przetargu o

najwyższej stawce zaproponowanej w ofertach spełniających warunki przetargu i w terminie 1 dnia

od zakończenia przetargu może złożyć organizatorowi przetargu oświadczenie o przyjęciu wskazanej

stawki jako własnej.


II. CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa zawarta będzie na okres 3 lat.

III. SKŁADANIE OFERT

  1. Ze szczegółowymi warunkami przetargu oraz z projektem umowy zapoznać się można w pok. nr 110 - budynek Administracji Szpitala przy ul. Plac Z. Brodowicza 1 w Choroszczy.

  2. Wymaga się złożenia oferty na obowiązujących formularzach (formularz ofertowy) wraz z innymi wymaganymi dokumentami, zgodnie z zapisami w Specyfikacji istotnych warunków przetargu.

  3. Formularze ofertowe są do pobrania w pokoju nr 110 w budynku Administracji Szpitala, lub na stronie Internetowej Szpitala: www.sppchoroszcz.med.pl w zakładce: Przetargi/nieruchomości.

  4. Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie pod rygorem odrzucenia. Oferty należy składać do dnia 13.03.2015 r. do godz. 10.00 w Sekretariacie lub Kancelarii Szpitala (budynek Administracji Szpitala).

  5. Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie - jeśli wpłynie do adresata do godz. 10.00 w dniu, o którym mowa w pkt. 4.

  6. Oferta wiąże składającego przez okres 30 dni.

IV. OTWARCIE OFERT I ROZTRZYGNIĘCIE

  1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.03.2015 r. o godz. 11.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

  2. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się do dnia 19.03.2015 r. do godz. 14.00 w pok. nr 110 budynek Administracji Szpitala.

  3. O rozstrzygnięciu przetargu Szpital poinformuje poprzez zamieszczenie ogłoszeń na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej Szpitala.


ogłoszenie o przetargu w formacie pdf
pdf
siwz pdf
rozstrzygnięcie
pdf

Zmieniony ( 19.03.2015. )
 

certyfikaty

 

 

e-rejestracja

BIP


 https://ezdrowie.wrotapodlasia.pl/public/gallery/1bc6eabc788919c13faf91977098efe7.png