Deklaracja dostępności

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Choroszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Choroszczy

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2018-04-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-03-30

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Brak tłumacza migowego online – spowodowane brakiem plików dźwiękowych oraz multimedialnych na stronie.

Pliki .pdf w formie skanu nie są dostępne w formie tekstowej – trwają prace nad udostępnieniem plików .pdf w formie tekstowej.Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarkiInformacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Szynwelski piotr.szynwelski@sppchoroszcz.med.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 661 781 010. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przy ul. Plac Zygmunta Brodowicza 1

Budynek Nr 11 i 12 Administracja i Laboratorium

Budynki są połączone ze sobą, stanowią jeden kompleks, który nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynków znajduje się od Placu Brodowicza. Pozostałe trzy wejścia znajdują się od strony wewnętrznej Szpitala. Budynki jednokondygnacyjne bez windy.

Budynek Nr 13 Oddział Odwykowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, Całodobowy oddział psychoterapii

Budynek ogrodzony, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wszystkie dwa wejścia do budynku umożliwiają wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 14 Pododdział dla sprawców przestępstw seksualnych

Budynek ogrodzony jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Wejście główne do budynku  znajduje się od strony ogrodzonego podwórza. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrole dostępu i monitoring.

Budynek Nr 14A Dział Techniczno-Gospodarczy

Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 15 Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Budynek ogrodzony, jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wejście główne do budynku umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 16  Oddział psychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM

Budynek ze względu na zły stan techniczny posiada czasowe pozwolenie na użytkowanie. Przeznaczony do modernizacji z opracowaną dokumentację projektową Wejście główne do budynku znajduje się od strony głównego traktu komunikacyjnego Szpitala. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku posiada stopnie uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Brak kontroli dostępu i monitoringu.

Budynek Nr 18  Oddział psychiatryczny V

Budynek ze względu na zły stan techniczny posiada czasowe pozwolenie na użytkowanie. Przeznaczony do modernizacji z opracowaną dokumentację projektową Wejście główne do budynku znajduje się od strony głównego traktu komunikacyjnego Szpitala. Budynek nie posiada windy. Wejście główne do budynku uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Brak kontroli dostępu i monitoringu.

Budynek Nr 19 Sąd , Magazyn techniczny, Oddział opieki domowej

Budynek w dostatecznym stanie technicznym przeznaczony do częściowej rozbiórki i modernizacji. Posiada dwa wejścia uniemożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Brak kontroli dostępu i monitoringu.

Budynek Nr 19A Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Oddział Psychosomatyczny, Rentgen, USG, Apteka, Radiologika

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Dwa wejścia do budynku umożliwiają wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 19B Izba przyjęć, Neurologia, Całodobowy Oddział leczenia od alkoholu dla kobiet

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w system wind. Wejście do budynku poprzez drzwi zewnętrzne automatyczne umożliwiające wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 20 Sklep

Budynek nie jest przystosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 21 Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wejście do budynku umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 22, 22A Oddział rehabilitacji neurologicznej, Psychogeriatria

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wejście do budynku umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 23, 23A, 23B obecnie po remoncie z przeznaczeniem dla Oddziałów psychiatrycznych V i VI oraz Całodobowego oddziału psychoterapii

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wejście do budynku umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego poprzez system pochylni . Budynek w większości obszarów jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 25A, 25B, 25C Oddziały psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, Oddział psychiatryczny VI

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wejście do budynku umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego poprzez system pochylni . Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek 45 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę. Wejście do budynku umożliwia wjazd wózka inwalidzkiego. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek Nr 47 Kuchnia

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.

Budynek 48A Zakład opiekuńczo leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną

Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring. Przeznaczony do modernizacji.

Radzymińska 2 Białystok Zespół Poradni Specjalistycznych w Białymstoku

Budynek jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Posiada windę. Budynek nie jest wyposażony w kontrolę dostępu i monitoring.Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przy ul. Plac Zygmunta Brodowicza 1

Budynek Nr 11 i 12 Administracja i Laboratorium

Brak jest dźwigów osobowych, co uniemożliwia poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiada progów. Przejścia posiadające schody zostały oznaczone w sposób kontrastowy.

Budynek Nr 13 Oddział Odwykowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, Całodobowy oddział psychoterapii

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Nr 14 Pododdział dla sprawców przestępstw seksualnych

Brak jest dźwigów osobowych – budynek parterowy. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Nr 14A Dział Techniczno-Gospodarczy

Brak jest dźwigów osobowych. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Większość wejść do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Nr 15 Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Większość drzwi i przejść posiada minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Nr 16  Oddział psychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM

Brak jest dźwigów osobowych. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść nie posiada minimalnej szerokości 90 cm. Większość wejść do pomieszczeń nie posiada progów.

Budynek Nr 18  Oddział psychiatryczny V

Brak jest dźwigów osobowych. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść nie posiada minimalnej szerokości 90 cm. Większość wejść do pomieszczeń nie posiada progów.

Budynek Nr 19 Sąd , Magazyn techniczny, Oddział opieki domowej

Brak jest dźwigów osobowych – budynek parterowy. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść nie posiada minimalnej szerokości 90 cm. Większość wejść do pomieszczeń nie posiada progów.

Budynek Nr 19A Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Oddział Psychosomatyczny, Rentgen, USG, Apteka, Radiologika

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Nr 20 Sklep

Brak jest dźwigów osobowych – budynek parterowy. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść nie posiada minimalnej szerokości 90 cm. Większość wejść do pomieszczeń nie posiada progów.

Budynek Nr 21 Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów

Budynek Nr 22, 22A Oddział rehabilitacji neurologicznej, Psychogeriatria

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek Nr 23, 23A, 23B obecnie po remoncie z przeznaczeniem dla Oddziałów psychiatrycznych V i VI oraz Całodobowego oddziału psychoterapii

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.Budynek Nr 25A, 25B, 25C Oddziały psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, Oddział psychiatryczny VI

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Budynek 45 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiada progów.Budynek Nr 47 Kuchnia

Brak jest dźwigów osobowych – budynek parterowy. Korytarze nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Większość drzwi i przejść nie posiada minimalnej szerokości 90 cm. Większość wejść do pomieszczeń nie posiada progów.

Budynek 48A Zakład opiekuńczo leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną

Brak jest dźwigów osobowych. Korytarze są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiada progów.

Radzymińska 2 Białystok Zespół Poradni Specjalistycznych w Białymstoku

Korytarze i windy są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przyciski w windach nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda nie jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i nie posiada systemu głośnomówiącego informującego o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji. Wszystkie drzwi i przejścia posiadają minimalną szerokość 90 cm. Wszystkie wejścia do pomieszczeń nie posiadają progów.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy przy ul. Plac Zygmunta Brodowicza 1

Budynek Nr 11 i 12 Administracja i Laboratorium

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 13 Oddział Odwykowy o Wzmocnionym Zabezpieczeniu, Całodobowy oddział psychoterapii

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 14 Pododdział dla sprawców przestępstw seksualnych

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 14A Dział Techniczno-Gospodarczy

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 15 Oddział Psychiatrii Sądowej o Wzmocnionym Zabezpieczeniu

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 16  Oddział psychiatryczny IV – Klinika Psychiatrii UM

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 18  Oddział psychiatryczny V

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 19 Sąd , Magazyn techniczny, Oddział opieki domowej

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 19A Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych, Oddział Psychosomatyczny, Rentgen, USG, Apteka, Radiologika

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 19B Izba przyjęć, Neurologia, Całodobowy Oddział leczenia od alkoholu dla kobiet

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 20 Sklep

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 21 Oddział leczenia ostrych zaburzeń psychicznych

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 22, 22A Oddział rehabilitacji neurologicznej, Psychogeriatria

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 23, 23A, 23B obecnie po remoncie z przeznaczeniem dla Oddziałów psychiatrycznych V i VI oraz Całodobowego oddziału psychoterapii

Przed głównymi wejściami do budynku znajduje się pochylnia z poręczami, zapewniająca wejście do budynku na parterze. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 25A, 25B, 25C Oddziały psychiatrii sądowej o podstawowym zabezpieczeniu, Oddział psychiatryczny VI

Przed głównym wejściem do budynku znajduje się pochylnia z poręczami, zapewniająca wejście do budynku na parterze. Brak urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 45 Oddział terapii uzależnienia od alkoholu dla mężczyzn

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek Nr 47 Kuchnia

Brak jest pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Budynek 48A Zakład opiekuńczo leczniczy z rehabilitacją psychiatryczną

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Radzymińska 2 Białystok Zespół Poradni Specjalistycznych w Białymstoku

Brak jest potrzeby montowania pochylni i platform przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących. Toalety są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie całego Szpitala w Choroszczy nie ma wydzielonych specjalnych miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie Zespołu Poradni Specjalistycznych w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 2 jest wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do większości budynków Szpitala w Choroszczy jak również do Zespołu Poradni Specjalistycznych w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 2 można wejść z psem asystującym.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W budynkach Szpitala w Choroszczy jak również w Zespole Poradni Specjalistycznych w Białymstoku przy ul. Radzymińskiej 2 nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.